pydicom.uid.VariableModalityLUTSoftcopyPresentationStateStorage

pydicom.uid.VariableModalityLUTSoftcopyPresentationStateStorage = '1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.12'[source]

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.12